SOLARNI PANELI NIS

SOLARNI PANELI NIS

U svom radu integrišemo više izvora energije kao što su sunce, vetar, voda, geotermalna energija u cilju dobijanja energetski efikasnih objekata. Naši sistemi su fleksibilni, sa mogućnošću proširenja.

Green build promoviše sigurnost, posvećenost i održivost u cilju postizanja vrhunskih rezultata u izgradnji modernih, štedljivih objekata, ne zanemarujući zahteve za komforom ni u jednom objektu.

Solarni sistemi su se u ranijem periodu uglavnom koristili za napajanje objekata bez pristupa napajanju od strane distributivne mreže, kao što su vikendice, telekomunikacioni objekti na udaljenim lokacijama. To su tzv. OFF grid solarni sistemi.

U novije vreme, solarni sistemi se sve više koriste na objektima koji su priključeni na elektrodistributivnu mrežu, u cilju uštede električne energije. Ovi sistemi nalaze primenu kako na privrednim objektima tako i na domaćinstvima. Ovde je reč o ON grid solarnim sistemima.

Prvenstveno se odnose na primenu ON grid sistema kada objekat ima priključak na elektrodistributivnu mrežu. Ovi sistemi se instaliraju u cilju ostvarenja ušteda, odnosno smanjenja mesečnih računa za utrošenu električnu energiju. Veći deo proizvedene električne energije se koristi za direktno napajanje potrošača, dok se višak energije može prodavati ili skladištiti u baterije odnosno preusmeriti prema termalnim potrošačima. Solarna elektrana snage od 5 do 10 kWp, koja zauzima površinu krova od 30 do 60 m2, uglavnom zadovoljava potrebe potrošača prosečnog domaćinstva.

Za sve informacije : 063/310271